Hva skjer i bransjen

Oppdatering på Royal kledning

Tirsdag 6.april 2021: Status pr. 26.mars: Royalbehandlet kledning fra produsentene Marnar Bruk, Talgø Møretre, Alvdal Skurlag og Moelven er blitt nedklassifisert fra brannmotstandsklasse D. Kravet er brannmotstandsklasse D for boliger og fritidsboliger med én og to etasjer.

Vanlig ubehandlet furu- eller grankledning oppfyller kravet. Tre av royal-produsentene har imidlertid fremlagt tester som viser at ubehandlet kledning som blir montert og malt får en brannresistens som ikke er signifikant forskjellig fra montert royalimpregnert kledning. Da kan det virke feil at bare
royalimpregnert kledning ikke skal være tillatt å montere. Annen informasjon kan tyde på at ulike malingtyper vil ha ulik innvirkning på brannresistensen. Det er stilt spørsmål ved om Norge må sette sluttstrek for malte hus eller om regelverket for brannmotstandsklasse D må bli endret. Regelverket er i samsvar med EU-regler.

Bygg.no (www.bygg.no/article/1462741) omtaler at saken er løftet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av flere bransjeforeninger som understreker behovet for rask løsning. Departementet ser blant annet på mulighetene for å endre på regelverk og er uansett opptatt av folks sikkerhet.

Vi refererer noen av løsningsforslagene.

Det er mange faktorer utover kledning og K-virke som avgjør hva som gir tilfredsstillende brannsikkerhet. Derfor påpeker flere inkludert Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) at brannrådgivere kan vurdere enkeltbygningers brannegenskaper som grunnlag for midlertidig brukstillatelse og senere ferdigattest.

Virke Byggevarehandel påpeker i innlegg på bygg.no (www.bygg.no/article/1462880) at det haster for bygg med royalkledning som er under oppføring eller venter på ferdigattest. Virke går inn for at
disse 4.000-5.000 byggene (anslag fra Boligprodusentenes forening) innvilges ferdigattest. Dette skaper rom for å jobbe med forbedring av regelverket og testregimet, noe som ikke haster like mye. Ned-klassifiseringen av royalkledning bør kun gjelde for fremtidige bygg.

Situasjonene er vanskelig for mange og Optimera vil sende mer informasjon om den videre utvikling.