Miljøfokus

Grønt punkt

Julius Jakhelln AS er medlem i Grønt Punkt Norge AS, og er aktiv deltaker i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje og betaler vederlag for dette.

pdf kontrollmedlemsbevis 19/02/2010,11:50 165.49 Kb

I tillegg er vi kontrollmedlem. Kontrollmedlemmer plikter å kontrollere at deres egne leverandører er medlemmer hos GPN. Det gjøres gjennom å sende inn leverandørlister til Grønt Punkt Norge As, der de sjekker hvilke av leverandørene som ikke er medlemmer. De av leverandørene som befinner seg på listen og ikke er medlem i Grønt Punkt vil bli kontaktet av et call-senter for informasjon om medlemskap. Det har gått brev til alle kontrollmedlemmer som har ikke-medlemmer på leverandørlisten om dette. Hvis de ikke ønsker at vi tar kontakt med disse leverandørene, ber vi om en tilbakemelding.

pdf medlemsbevis 19/02/2010,11:51 172.60 Kb

Om Grønt Punkt :

Grønt Punkt Norge AS sikrer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. Fra 1. februar 2008 drifter Grønt Punkt Norge AS i tillegg innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong.

Innsamling og gjenvinning av brukt emballasje er et viktig samfunnsanliggende som Grønt Punkt Norge utfører på vegne av Norsk Returkartong og Plastretur. Vi vil bidra til å skape et bedre miljø for fremtidige generasjoner og lede an i utviklingen av innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

Ved inngåelse av bransjeavtaler med Miljøverndepartementet ble det opprettet ett materialselskap for hver emballasjetype. Hvert materialselskap har ansvar for at det organiseres innsamlings- og gjenvinningsordninger for brukt emballasje. Kostnadene forbundet med dette dekkes gjennom et emballasjevederlag som betales av norske bedrifter. Størrelsen på vederlaget avhenger av type og mengde emballasje hver bedrifter bidrar med.

I begynnelsen sto materialselskapene selv for innkreving av emballasjevederlaget, i tillegg til å opprette systemer for innsamling og gjenvinning av emballasje. Grønt Punkt Norge ble etablert i 1997 og overtok håndteringen av vederlaget.

Etter at Grønt Punkt Norge overtok driften av materialselskapene Norsk Returkartong og Plastretur har vi også som mål å oppnå de fastsatte innsamlingsmålene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong på en mest mulig hensiktsmessig måte. Samtidig ønsker Grønt Punkt Norge å bidra til myndighetenes mål om å unngå at brukt emballasje havner på deponi.

Grønt Punkt Norges innsamlings- og gjenvinningsvirksomhet er i hovedsak tuftet på bransjeavtalene for innsamling av brukt emballasjeavfall og drikkevareforskriften. I bransjeavtalene er gjenvinningsmålene fastsatt. På fibersiden gjelder dette emballasjekartong, mens det på plastsiden omfatter ordinær plastemballasje (emballasjefolie, hard engangsemballasje, storsekk, byggfolie, ombruksemballasje og landbruksfolie), EPS (Isopor®) og emballasje som har vært brukt til å emballere farlig innhold. Bransjeavtalene er på sin side et resultat av EØS-avtalen. Det vil si at Norge må oppnå de gjenvinningsmålene EU stiller til sine medlemsland. De norske målene er imidlertid høyere enn de EU stiller.

Drikkevareemballasje av kartong er avgiftsbelagt og avgiften reduseres i henhold til oppnådd gjenvinningsandel. Avgiften vil bli fjernet ved 95 % gjenvinning av drikkekartong. Skolemelkkartonger måles separat. Målet for emballasjekartong er i bransjeavtalen satt til 50% materialgjenvinning og 10% energiutnyttelse, til sammen 60 %. For ordinær plastemballasje er målet 30% materialgjenvinning i 2008 pluss 50% til energiutnyttelse. For EPS (Isopor®) er målet 50% materialgjenvinning og 10% energiutnyttelse. For emballasje som har inneholdt farlige stoffer er det ikke fastsatt noe konkret gjenvinningsmål, men krav til forsvarlig håndtering. Drikkevareemballasje i plast er i likhet med drikkekartong avgiftsbelagt, og avgift reduseres i henhold til oppnådd gjenvinningsandel. Grønt Punkt Norge AS rapporterer årlig oppnådde resultater til Statens Forurensningstilsyn i henhold til bransjeavtalene og forskriften.

Grønt Punkt kommer til å jobbe videre med å utvikle dagens ordninger for å sikre at vi både samfunnsøkonomisk og miljømessig bidrar til et bærekraftig samfunn. Sammen med våre avtalepartnere både på innsamlings- og gjenvinningssiden, og ikke minst den enkelte husholdning skal vi sørge for at Norge står frem som et foregangsland når det gjelder innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

Mer informasjon finner du på www.grontpunkt.no