Miljøfokus

Nå er vi Miljøfyrtårnsertifisert!

Vi på Julius Jakhelln AS er glade for å fått vår arbeidsplass sertifisert som Miljøfyrtårn. Milijøfyrtårnets hoved formål er at vi som bedrift beviser at vi jobber for et sunnere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø/klima. I slutten av måneden vil ordførerern formelt overekke oss det synlige beviset.

Vi bestod "eksamen" med glans og kunne bl.a. dokumentere store innsparinger på avfallshåndtering og strømforbruk, sier driftssjef Anders Hareide som sammen med verneombud Bjørn Ovesen fikk den gledelige meldingen i møte medBodø Kommunes miljøvernavdeling v/ Jan Wasmuth.

Hva er Miljøfyrtårn ?

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning til bruk på virksomhetsnivå. Som et prinsipp skal hele virksomheter sertifiseres. Dersom ikke hele virksomheten er sertifisert, skal det spesifiseres hva som er sertifisert, og hva som er unntatt sertifisering. Sertifisør er ansvarlig for at dette fremkommer på sertifikatet.


Miljøfyrtårn er i prinsippet åpent for alle virksomheter, private og offentlige. De finnes ingen restriksjoner mot å sertifisere virksomheter ut fra type eller antall ansatte. Miljøfyrtårns bransjekrav er først og fremst utviklet med tanke på små og mellomstore bedrifter (SMB) i det private næringsliv (opp til ca. 100 ansatte) og på offentlige virksomheter. Men Miljøfyrtårn er også egnet til bruk i større bedrifter med enklere miljøutfordringer. Store virksomheter med komplekse miljøutfordringer anbefales ISO 14001 sertifisering og/eller EMAS registrering. I enkelte bransjer er også Svanen et alternativ.


Dersom Miljøfyrtårn skal nyttes i større virksomheter og komplekse organisasjoner, skal
dette gjøres etter følgende prinsipper:

  • I større virksomheter med selvstendige driftsenheter utstedes normalt ett sertifikat pr. driftsenhet.
  • I tilfeller der en virksomhet har driftsenheter i flere kommuner, skal det som et minimum være en sertifisering per kommune. Alternativt deles virksomheten opp i flere sertifiseringer.


I særlige tilfeller og etter forhåndsavtale med Stiftelsen Miljøfyrtårn kan dette prinsipp fravikes. Hensiktsmessighetsvurderinger og bedriftens ønske vil bli vektet i slike vurderinger.

Idé, målgruppe og verdier

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Våre målgrupper er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Våre partnere er konsulenter, sertifisører, kommuner, fylkeskommuner, stat og næringslivsorganisasjoner.

Alt vi gjør, skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt for kunden.

Lønnsomt
Våre tiltak skal være lønnsomme på flere nivå. Det vi gjør skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig.

Konkret
Våre tiltak er konkrete og målbare. Våre kunder skal settes i stand til å gjennomføre og kontrollere tiltakene.

Relevant
Vi har relevant kompetanse og setter i gang prosesser som forbedrer økonomien og miljøregnskapet for den enkelte virksomheten. Tiltakene våre er ikke bare generelle, men tilpasset den enkelte virksomhet og bransje.

Enkelt
Miljøforbedringer er ikke bare noe vi gjør for miljøet alene; vi gjør det for folk. Våre løsninger er effektive, praktiske og brukervennlige.

Les mer på www.miljofyrtarn.no