Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Miljøfokus

Sertifisert Miljøfyrtårn og Medlem i Grønt Punkt Norge

Miljøfyrtårnlogo

Hva er Miljøfyrtårn ?

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning til bruk på virksomhetsnivå. Som et prinsipp skal hele virksomheter sertifiseres. Dersom ikke hele virksomheten er sertifisert, skal det spesifiseres hva som er sertifisert, og hva som er unntatt sertifisering. Sertifisør er ansvarlig for at dette fremkommer på sertifikatet.


Miljøfyrtårn er i prinsippet åpent for alle virksomheter, private og offentlige. De finnes ingen restriksjoner mot å sertifisere virksomheter ut fra type eller antall ansatte. Miljøfyrtårns bransjekrav er først og fremst utviklet med tanke på små og mellomstore bedrifter (SMB) i det private næringsliv (opp til ca. 100 ansatte) og på offentlige virksomheter. Men Miljøfyrtårn er også egnet til bruk i større bedrifter med enklere miljøutfordringer. Store virksomheter med komplekse miljøutfordringer anbefales ISO 14001 sertifisering og/eller EMAS registrering. I enkelte bransjer er også Svanen et alternativ.

Dersom Miljøfyrtårn skal nyttes i større virksomheter og komplekse organisasjoner, skal
dette gjøres etter følgende prinsipper:

  • I større virksomheter med selvstendige driftsenheter utstedes normalt ett sertifikat pr. driftsenhet.
  • I tilfeller der en virksomhet har driftsenheter i flere kommuner, skal det som et minimum være en sertifisering per kommune. Alternativt deles virksomheten opp i flere sertifiseringer.

I særlige tilfeller og etter forhåndsavtale med Stiftelsen Miljøfyrtårn kan dette prinsipp fravikes. Hensiktsmessighetsvurderinger og bedriftens ønske vil bli vektet i slike vurderinger.

Idé, målgruppe og verdier

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Våre målgrupper er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Våre partnere er konsulenter, sertifisører, kommuner, fylkeskommuner, stat og næringslivsorganisasjoner.

Alt vi gjør, skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt for kunden.

Lønnsomt
Våre tiltak skal være lønnsomme på flere nivå. Det vi gjør skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig.

Konkret
Våre tiltak er konkrete og målbare. Våre kunder skal settes i stand til å gjennomføre og kontrollere tiltakene.

Relevant
Vi har relevant kompetanse og setter i gang prosesser som forbedrer økonomien og miljøregnskapet for den enkelte virksomheten. Tiltakene våre er ikke bare generelle, men tilpasset den enkelte virksomhet og bransje.

Enkelt
Miljøforbedringer er ikke bare noe vi gjør for miljøet alene; vi gjør det for folk. Våre løsninger er effektive, praktiske og brukervennlige.

Les mer på www.miljofyrtarn.no

 

Grønt PunktGrønt punkt logo

Julius Jakhelln AS er medlem i Grønt Punkt Norge AS, og er aktiv deltaker i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje og betaler vederlag for dette.

I tillegg er vi kontrollmedlem. Kontrollmedlemmer plikter å kontrollere at deres egne leverandører er medlemmer hos GPN. Det gjøres gjennom å sende inn leverandørlister til Grønt Punkt Norge As, der de sjekker hvilke av leverandørene som ikke er medlemmer. De av leverandørene som befinner seg på listen og ikke er medlem i Grønt Punkt vil bli kontaktet av et call-senter for informasjon om medlemskap. Det har gått brev til alle kontrollmedlemmer som har ikke-medlemmer på leverandørlisten om dette. Hvis de ikke ønsker at vi tar kontakt med disse leverandørene, ber vi om en tilbakemelding.

Om Grønt Punkt :

Grønt Punkt Norge AS sikrer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. Fra 1. februar 2008 drifter Grønt Punkt Norge AS i tillegg innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong.

Innsamling og gjenvinning av brukt emballasje er et viktig samfunnsanliggende som Grønt Punkt Norge utfører på vegne av Norsk Returkartong og Plastretur. Vi vil bidra til å skape et bedre miljø for fremtidige generasjoner og lede an i utviklingen av innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

Ved inngåelse av bransjeavtaler med Miljøverndepartementet ble det opprettet ett materialselskap for hver emballasjetype. Hvert materialselskap har ansvar for at det organiseres innsamlings- og gjenvinningsordninger for brukt emballasje. Kostnadene forbundet med dette dekkes gjennom et emballasjevederlag som betales av norske bedrifter. Størrelsen på vederlaget avhenger av type og mengde emballasje hver bedrifter bidrar med.

I begynnelsen sto materialselskapene selv for innkreving av emballasjevederlaget, i tillegg til å opprette systemer for innsamling og gjenvinning av emballasje. Grønt Punkt Norge ble etablert i 1997 og overtok håndteringen av vederlaget.

Etter at Grønt Punkt Norge overtok driften av materialselskapene Norsk Returkartong og Plastretur har vi også som mål å oppnå de fastsatte innsamlingsmålene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong på en mest mulig hensiktsmessig måte. Samtidig ønsker Grønt Punkt Norge å bidra til myndighetenes mål om å unngå at brukt emballasje havner på deponi.

Grønt Punkt Norges innsamlings- og gjenvinningsvirksomhet er i hovedsak tuftet på bransjeavtalene for innsamling av brukt emballasjeavfall og drikkevareforskriften. I bransjeavtalene er gjenvinningsmålene fastsatt. På fibersiden gjelder dette emballasjekartong, mens det på plastsiden omfatter ordinær plastemballasje (emballasjefolie, hard engangsemballasje, storsekk, byggfolie, ombruksemballasje og landbruksfolie), EPS (Isopor®) og emballasje som har vært brukt til å emballere farlig innhold. Bransjeavtalene er på sin side et resultat av EØS-avtalen. Det vil si at Norge må oppnå de gjenvinningsmålene EU stiller til sine medlemsland. De norske målene er imidlertid høyere enn de EU stiller.

Drikkevareemballasje av kartong er avgiftsbelagt og avgiften reduseres i henhold til oppnådd gjenvinningsandel. Avgiften vil bli fjernet ved 95 % gjenvinning av drikkekartong. Skolemelkkartonger måles separat. Målet for emballasjekartong er i bransjeavtalen satt til 50% materialgjenvinning og 10% energiutnyttelse, til sammen 60 %. For ordinær plastemballasje er målet 30% materialgjenvinning i 2008 pluss 50% til energiutnyttelse. For EPS (Isopor®) er målet 50% materialgjenvinning og 10% energiutnyttelse. For emballasje som har inneholdt farlige stoffer er det ikke fastsatt noe konkret gjenvinningsmål, men krav til forsvarlig håndtering. Drikkevareemballasje i plast er i likhet med drikkekartong avgiftsbelagt, og avgift reduseres i henhold til oppnådd gjenvinningsandel. Grønt Punkt Norge AS rapporterer årlig oppnådde resultater til Statens Forurensningstilsyn i henhold til bransjeavtalene og forskriften.

Grønt Punkt kommer til å jobbe videre med å utvikle dagens ordninger for å sikre at vi både samfunnsøkonomisk og miljømessig bidrar til et bærekraftig samfunn. Sammen med våre avtalepartnere både på innsamlings- og gjenvinningssiden, og ikke minst den enkelte husholdning skal vi sørge for at Norge står frem som et foregangsland når det gjelder innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

Mer informasjon finner du på www.grontpunkt.no

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for mer informasjon - vi hjelper deg!

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå